İHALE İLANI – CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ/PATNOS

Kömür alımı ihalesi Patnos Cezaevi müdürlüğü

 İHALE İLANI – CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ/PATNOS

21.09.2020 - 13:13

Güncelleme : 21.09.2020 - 13:13
-- 48 kişi okudu

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIRCEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
500 TON FINDIK TAŞ KÖMÜRÜmal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2020/437214
1-İdarenin
a)Adı:CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b)Adresi:Doğansu Köyü Mevkii Malazgirt Yolu Üzeri 04500 PATNOS/AĞRI
c)Telefon ve faks numarası:4726232300-6232301 – 4726232303
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a)Adı:500 TON FINDIK TAŞ KÖMÜRÜ
b)Niteliği, türü ve miktarı:500 TON FINDIK TAŞ KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer:PATNOS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KAZAN DAİRESİ
ç)Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İTİBARİYLE PEYDER PEY 24.11.2020 TARİHİNE KADAR
d)İşe başlama tarihi:06.10.2020

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati:22.09.2020 – 10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):PATNOS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1 – KATI YAKIT SATIŞ BELGESİ

2 – YETKİLİ SATIŞ BELGESİ

3 – TSE UYGUNLUK BELGESİ

4 – İŞ DENEYİM BELGESİ
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
* Sundukları Türk Standarları Enstitüsü Uygunluk Belgesinin son geçerlik tarihi ihale tarihini kapsamayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE YAPILMIŞ KÖMÜR SATIŞ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış)takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ihale ilanı
ihale ilanı

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın