İhale ilanı

PATNOS 1 NOLU ASM,BADİŞAN ASM,YEŞİLÇİMEN ASM VE PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ

 İhale ilanı

05.06.2020 - 15:40

Güncelleme : 05.06.2020 - 15:40
-- 91 kişi okudu

PATNOS 1 NOLU ASM,BADİŞAN ASM,YEŞİLÇİMEN ASM VE PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ


AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PATNOS 1 NOLU ASM,BADİŞAN ASM,YEŞİLÇİMEN ASM VE PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2020/278347
1-İdarenin
a)Adresi:HÜRRIYET MAHALLESI DR.YAŞAR ERYILMAZ CADDESİ NO:1 04100 AĞRI MERKEZ/AĞRI
b)Telefon ve faks numarası:4722151232/122 – 4722151251
c)Elektronik Posta Adresi:khb04.mb@saglik.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a)Niteliği, türü ve miktarı:AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PATNOS 1 NOLU ASM,BADİŞAN ASM,YEŞİLÇİMEN ASM VE PATNOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARININ BAKIM VE ONARIMI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer:BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ
c)İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren5gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç)İşin süresi:Yer tesliminden itibaren30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer:Hürriyet Mh. Dr.Yaşar ERYILMAZ Cad. no:1 AĞRI/MERKEZ
b)Tarihi ve saati:17.06.2020 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen (B) üst yapı (Bina) işlerinden 3.grup işler veya bu işlere ait onarımlar benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
1 ADET İNŞAAT MÜHENDİSİ VE/VEYA MİMAR DİPLOMASI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarAĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren90 (doksan)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

ihale ilanı
ihale ilanı

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın