İHALE İLANI- PATNOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitime Muhtaç 132 Öğrenci 1 Taşıma Merkezi Okul 11 Araç ve 11 Rehber Personel İle 186 Gün Taşınması hizmet alımı

 İHALE İLANI- PATNOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

17.08.2020 - 9:48

Güncelleme : 17.08.2020 - 9:48
-- 64 kişi okudu

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIRPATNOS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitime Muhtaç 132 Öğrenci 1 Taşıma Merkezi Okul 11 Araç ve 11 Rehber Personel İle 186 Gün k Taşınmasıhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/405177

1-İdarenin

a)Adresi:PATNOS KAYMAKAMLIĞI BİNASI KAT 2 PATNOS/AĞRI
b)Telefon ve faks numarası:4726161010 – 4726161108
c)Elektronik Posta Adresi:patnos04@meb.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı:2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ağrı İli Patnos İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki 132 Özel Eğitim Öğrencisi 58 Yerleşim Birimlerinden 11araç ve 11 personelle Taşıma Merkezi Okula Taşınma İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer:ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI KAYMAKAMLIK BİNASI KAT:2 KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU
c)Süresi:İşe başlama tarihi14.09.2020, işin bitiş tarihi18.06.2021

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer:ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI KAYMAKAMLIK BİNASI KAT:2 KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU
b)Tarihi ve saati:02.09.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI KAYMAKAMLIK BİNASI KAT:2 KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONUadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren120 (yüz yirmi)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu kısımda taşıma merkezi okul/kurum ve bu okul/kurumlara bağlı güzergâhlar ile güzergâhlarda çalışacak araç kapasitesi ve sayısına liste halinde yer verilecektir. Bir güzergâhta aynı veya farklı kapasitelerde birden fazla araç çalıştırılacaksa bu araçlar için güzergâhın yer aldığı satırın altına araç satırı ilave edilecektir.

ihale ilanı
ihale ilanı

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın