İHALE İLANI – PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Patnos Belediyesi S plaka ihale ilanı

 İHALE İLANI – PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

04.09.2020 - 10:26

Güncelleme : 04.09.2020 - 10:28
-- 25 kişi okudu

T.C. PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1.İdarenin;

a) Adı                                    : Patnos Belediye Başkanlığı

b) Adresi                               : Cumhuriyet Mah. Ağrı Van Çevre yolu No 78 PATNOS

c) Telefon-faks numarası     : (0472 6161128-04726161562)

2.İhalenin Konusu;

a) Niteliği,Türü ve Miktarı : 50(elli)  adet Servis Araçları (S Plaka)  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile ayrı ayrı 10 Yıllığına kiraya verilmesi için  ihalesine çıkarılacaktır.

3. İhalenin ;                    

a) Yapılacağı yer         : Patnos Belediyesi ihale Toplantı Salonu

b)Tarihi ve Saati         : 14.09.2020 Saat 10.00

c)Dosya Teslimi          : İhaleye iştirak edecekler hazırlayacakları ihale evraklarını ihale günü en geç saat 10.00’a kadar ihale komisyonuna teslim edeceklerdir.

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler:

a) Gerçek Kişiler:

1-Teklif sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını  içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,

2-İmza Sirküsü (Noterden)

3- Vekil ise vekaletname,(Noterden)

4- Patnos İlçesi Sınırları içinde en az 1(bir) yıl ikamet ettiğini belirtir nüfus idarelerinden alınmış ‘Yerleşim Yeri Belgesi’nin aslı,

5- Nüfus idarelerinden alınmış ‘Nüfus Cüzdan Sureti’aslı,

6- Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin aslı, (Türk Ceza Kanununun 103,104,109, 188,190,191,227 ve  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddelerdeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.)

 7– Sürücüsü belgesinin fotokopisi en az D1 Sınıfı (Eski B Sınıfı)

8- İhalede S plaka aldığı takdirde İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi ile Patnos Belediyesi (S Plaka) Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğini ve 31.12.2020 tarihine kadar aracını hizmete hazır hale getireceğine dair taahhütname verecektir.(Mevcut yürürlükte bulanan kanun ve yönetmelikler geçerlidir.)

9- ‘Şartname Alındı Makbuzu’ her bir plaka için (50,00 TL KDV Dahil)

10-Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz  (%3) (270,00 TL) geçici teminatı Patnos  Belediyesi veznesine yatırılacaktır.

11- Patnos Belediyesinden alınacak  “Borcu Yoktur “ belgesi

12- Şoför esnaflığını seçmiş olduğunu belirten ‘’oda kayıt belgesi‘’ aslı

13.Gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemizden almış olduğu güzergah izin belgesi  

14-Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile birlikte sırasına göre mavi dosya içerisinde eksiksiz ve büyük boy zarf içerisinde ihale günü en geç saat 10.00’a kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.

b) Tüzel Kişiler:

1-Teklif sahibinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını  içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe,

2-İhaleye katılacak şirket yetkilisinin yetki belgesi ve İmza Sirküsü (Noterden)

3- Patnos Belediyesi sınırları İçerisinde servis taşımacılığı faaliyetinde Bulunduğunu ve bu faaliyeti sürdürdüğünü belirten “ATSO Faaliyet Belgesinin” aslı ve “ATSO Ticaret Sicil Tasdiknamesi”,

4-‘Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’ veya “Ticaret Odası Belgesi” ‘Aslı Gibidir’ onaylı fotokopisi,

5- Şirket ortaklarının veya temsilen yetkilinin Patnos ilçesi Sınırları içerisinde ikamet ettiğini belirtir nüfus  müdürlüğünden“Yerleşim Yeri  Belgesi” aslı,  nüfus müdürlüklerinden alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti” aslı

6- Şirket yetkilisinin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olmadığını belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin aslı, (Türk Ceza Kanununun 103,104,109, 188,190,191,227 ve  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35.maddedeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak.)

7- Şirketin “Vergi Levhası” fotokopisi,

8- ‘Şartname Alındı Makbuzu’ her bir plaka için (50,00 TL KDV Dahil)

9- Geçici Teminat Yatırdığına dair makbuz (%3) (270,00TL) geçici teminatı Patnos Belediyesi veznesine yatırılacaktır.

10- Patnos Belediyesinden alınacak “Borcu Yoktur “ Belgesi

11– İhalede S plaka aldığı takdirde İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi, Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Tasdiknamesi ile Patnos Belediyesi (S Plaka) Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğini ve 31.12.2020 tarihine kadar aracını hizmete hazır hale getireceğine dair taahhütname verecektir.(Mevcut yürürlükte bulanan kanun ve yönetmelikler geçerlidir.)

12- Gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemizden almış olduğu güzergah izin belgesi 

13- Yukarıda istenen belgelerin başvuru dilekçesi ile birlikte sırasına göre mavi dosya içerisinde eksiksiz ve büyük boy zarf içerisinde ihale günü en geç saat 10.00’a kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.

5. İhale Koşulları:

1. Kiraya verilecek (S plaka) işlemleri ile ilgili tüm resmi giderler alıcıya aittir. İhale kira bedeline KDV dâhildir.

2. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz. Kira bedeli toplamda her yıl için peşin olarak sözleşme tarihi itibarı ile 15 (onbeş gün) içinde tahsil edilecektir. (Ödemelerin aksaması durumunda alacaklar 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunun 51. Maddede belirtilen oranlarda artış yapılarak en geç 45 gün içerisinde ödemeyenler encümen kararıyla S plaka sahiplerinin ödediği paralar Belediyemize irad olarak kaydedilip plakaları iptal edilir.)

3. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü ve saatinde Patnos Belediye toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ancak istekli bizzat ihalede bulunmak zorundadır.

4. İhale komisyonu ihaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca yapıp yapmamakta serbesttir.

5.  İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde, iştirak edecekler plaka başına 50,00 TL karşılığında temin edebilecektir.

6. Her S Plakanın 10 yıllığına kiralanması ihalesi için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.

7.  1 adet (S) plaka` nın muhammen bedeli yıllık 900,00 TL ( KDV dahil) (10 yıllığına ise 9.000,00 TL ( KDV dahil) olup, muhammen bedelin % 3 (yüzde üç) oranında (270,00 TL) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur.

8. İhaleye katılacak tüzel kişiler (şirketler) en fazla 25 (yermibeş),gerçek kişiler (şahıslar) ise en fazla 3 (üç)  S Plaka alabilecektir.

9. Umum ve okul servis taşımacılığı yapacak olan araçların okul paketine uygun olması zorunludur.(Yürürlükte bulunan kanun ve yönetmelikler ile Patnos Belediyesi tarafından çıkarılacak yönetmeliklere tabiidirler.)

10. İhale sonucu “S Plakalı” araç sahibi olan kişinin beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun yetkililerce tespit edilmesi halinde, aldığı “S Plaka” iptal edilerek, yalan beyanda bulunma suçu ile Mahkemeye verilecektir.

                                      İLANEN DUYURULUR.

                                       PATNOS BELEDİYESİ

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın