İHALE İLANI – AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

11.09.2019

7 views Kişi Okumuş

0 Yorum

İHALE PATNOS

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Patnos Devlet Hastanesi Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi İhale İlanı
Ağrı İli, Patnos Devlet Hastanesi bünyesinde 1 adet Kantin ve Çay ocağı alanı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.
1-İhale konusu iş : Patnos Devlet Hastanesi Kantin ve Çay ocağı İşletme Hakkı Kiralama İşi
2-İşin süresi : 24 (yirmidört) ay
3-İhalenin Yapılacağı / Tekliflerin Verileceği Yer : Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi
4-Kira Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Tutarı:

Ticari Alan Yeri

Tahmini Kira Bedeli      

 (yıllık-160.00,00 TL)

Geçici Teminat Tutarı Sözleşme Süresi
Patnos Devlet Hastanesi  Kantin ve Çay ocağı 300 m2 kapalı alan 320.000,00 TL 32.000,00 TL (%10)

24 Ay

5-İhalenin Yapılacağı/Tekliflerin Verileceği Tarih/Saat: 24/09/2019 salı günü saat 10:00 ‘da
6- Kantin Alanı:: 300 m2 Kapalı Alan
7-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale dosyasında olması gerekli belgeleri;
a) Geçici teminat tutarının Patnos Devlet Hastanesinin Ağrı Halk Bankası Merkez Şubede bulunan TR680001200917300005000114 IBANnolu hesabına yatırdığına dair makbuz veya Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Makamına hitaben hazırlanmış Banka Teminat Mektubu,(Teminat Mektubu Süresiz Olacaktır)
b)Tebligat için Türkiye de Adres beyanı ,telefon ve faks numaraları.
c)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;
-Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından yada Esnaf ve Sanatkar Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,
-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi Odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı;
d)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
-Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı.
e)İhale dokümanı satın alındığına dair belge;
İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Biriminde bedelsiz görülebilir ve Patnos Devlet Hastanesi Ağrı Halk Bankası Merkez Şubede bulunan TR680001200917300005000114 IBAN nolu Hesabına 250,00 (İKİYÜZELLİ) TL yatırarak temin edebilir.
f)Kanuni İkametgah” Belgesi son altı ay içerisinde alınmış aslı,
g-) TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
h-) İlk İlan tarihinden sonra alınacak “adli sicil kaydı olmadığına” dair belgenin aslı,
ı-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “SGK pirim borcu olmadığını “gösterir belgenin aslı,
i-) İhale tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait “vergi borcu olmadığını” gösterir belgenin aslı,
j-) Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı,
😎 Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi Açık Teklif Usulüne uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
9-) Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.
10-) Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri istekliye aittir
11-) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12-) İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. İhale dokümanında hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
13-) Tahmin edilen bedel 24 aylık olup, işin süresi 24 aydır.. Buna göre İkinci yıl ve sonraki kira bedeli, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.

 

6 views

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz