İHALE İLANI – DEDELİ YBO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

27.09.2019

3 views Kişi Okumuş

0 Yorum

İHALE PATNOS
23 KALEM SEBZE MEYVE ALIMI
YATILI BÖLGE ORTAOKULU-DEDELİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

23 KALEM SEBZE MEYVE ALIMIalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/450039
1-İdarenin
a)Adresi : DEDELI BELDESI 04500 DEDELİ PATNOS/AĞRI
b)Telefon ve faks numarası : 4726366107 – 4726366107
c)Elektronik Posta Adresi : balci6520@hotmail.com
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı :
23 KALEM YAŞ SEBZE MEYVE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : DEDELİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU
c)Teslim tarihi : SEBZE VE MEYVELER İHTİYACA GÖRE VERİLECEK LİSTE BAZ ALINARAK PEYDERPEY TESLİM ALINACAKTIR.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : DEDELİ BELDESİ PATNOS/AĞRI
b)Tarihi ve saati : 30.09.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarDEDELİ YATILI BÖLGE ORTAOKULUadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren90 (doksan)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 İdari şartnamede bulunan malzeme listesi 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 DOMATES kilogram 1.500
2 SİVRİ BİBER kilogram 600
3 KURU SOĞAN kilogram 1.000
4 PATLICAN kilogram 600
5 PATATES kilogram 4.000
6 DOLMALIK BİBER kilogram 400
7 KABAK kilogram 300
8 LİMON kilogram 300
9 MAYDANOZ adet 900
10 MARUL adet 500
11 YEŞİL SOĞAN kilogram 50
12 SALATALIK kilogram 1.000
13 HAVUÇ kilogram 300
14 TURP kilogram 300
15 ELMA kilogram 2.500
16 PORTAKAL kilogram 1.500
17 MANDALİNA kilogram 2.000
18 MUZ kilogram 500
19 ÇİLEK kilogram 150
20 KARPUZ kilogram 300
21 ARMUT kilogram 300
22 KAYISI kilogram 150
23 KİRAZ kilogram 50

3 views

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz