İHALE İLANI – İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

15.10.2019

5 views Kişi Okumuş

0 Yorum

YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIM İŞİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ -PATNOS MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIM İŞİalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/510257
1-İdarenin
a)Adresi : Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı AĞRI/VAN CAD. 04500 PATNOS/AĞRI
b)Telefon ve faks numarası : 4726161814 – 4726161814
c)Elektronik Posta Adresi : 962864@meb.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı :
30 kalem yaş sebze ve meyve alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : pansiyon deposu
c)Teslim tarihi : komisyon maarifetinde

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : İBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSES
b)Tarihi ve saati : 22.10.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

hijyen belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarİBN-İ SİNA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ATATÜRK MAHALLESİ PATNOS/AĞRIadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 İdari şartnamede bulunan malzeme listesi 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 ELMA kilogram 600
2 ARMUT kilogram 300
3 ÜZÜM kilogram 200
4 PORTAKAL kilogram 600
5 MANDALİNA kilogram 300
6 NAR kilogram 200
7 MUZ kilogram 300
8 KARPUZ kilogram 200
9 KAVUN kilogram 200
10 ERİK kilogram 300
11 ŞEFTALİ kilogram 400
12 ÇİLEK kilogram 200
13 KİRAZ kilogram 200
14 PATATES kilogram 1.400
15 KURU SOĞAN kilogram 900
16 DOMATES kilogram 800
17 SALATALIK kilogram 700
18 çarliston biberi kilogram 500
19 marol kilogram 200
20 maydanoz Bağ 200
21 havuç kilogram 300
22 turp kilogram 200
23 ıspanak kilogram 400
24 taze fasulye kilogram 500
25 dolmalık biber kilogram 400
26 patlıcan kilogram 300
27 kabak kilogram 300
28 kara lahana kilogram 100
29 limon kilogram 300
30 sarımsak

14 views

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz