İHALE İLANI – PATNOS CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

30.10.2019

10 views Kişi Okumuş

0 Yorum

KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-AÇIK ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
1000 TON (FINDIK) TAŞ KÖMÜRÜalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/536236
1-İdarenin
a)Adresi : Doğansu Köyü Mevkii Malazgirt Yolu Üzeri 04500 PATNOS/AĞRI
b)Telefon ve faks numarası : 4726232300-6232301 – 4726232303
c)Elektronik Posta Adresi : abbpatnos.acik@adalet.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı :
1000 TON TAŞ KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yeri : PATNOS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU TOPLANTI SALONU
c)Teslim tarihi : PATNOS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU KAZAN DAİRESİNE , SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İTİBARİYLE PEYDER PEY 29.02.2020 TARİHİNE KADAR TESLİMATI YAPILACAKTIR

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : PATNOS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
b)Tarihi ve saati : 25.11.2019 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1 – KATI YAKIT SATIŞ BELGESİ

2 – YETKİLİ SATIŞ BELGESİ

3 – TSE UYGUNLUK BELGESİ

4 – İŞ DENEYİM BELGESİ

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

*İsteklilerin teklif edecekleri kalorifer kömürüne ait Türk Standartları Enstitüsü Uygunluk Belgesi (TS 13809/Taş Kömürü – ısınma amacıyla kullanılan)’nin aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir.

* Sundukları Türk Standarları Enstitüsü Uygunluk Belgesinin son geçerlilik tarihini kapsamayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmaz

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRE YAPILMIŞ KÖMÜR SATIŞ İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarPATNOS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (altmış)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

20 views

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz