İHALE İLANI – AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

07.10.2019

6 views Kişi Okumuş

0 Yorum

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DR.YAŞAR ERYILMAZ DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ VE LOJMANLARI VE PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ VE LOJMANLARININ ASANSÖRLERİ İÇİN YEŞİL ETİKETLENDİRME HİZMET ALIMI İŞİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/447154

1-İdarenin

a)Adresi : HÜRRIYET MAHALLESI VALI KONAGI CAD. 8 04100 AĞRI MERKEZ/AĞRI
b)Telefon ve faks numarası : 4722151232 – 4722151251
c)Elektronik Posta Adresi : khb04.mb@saglik.gov.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı :
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI D.BAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ ,PATNOS İLÇE DEVLET HASTANELERİNİN VE LOJMANLARININ 2 KISIM 25(YİRMİBEŞ)ADET ASANSÖRLERİNİN YEŞİL ETİKETLENDİRİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Yapılacağı yer : D.BEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ VE PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ
c)Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren24(yirmi dört) aydır

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Hürriyet Mh. Dr.Yaşar ERYILMAZ Cad. no:1
b)Tarihi ve saati : 24.10.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20?sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin% 25oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

1-) Teklif verecek firmalar ihale dosyasında asansör bakım-onarım-tamir ve imalat işleriyle alakalı TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ SUNACAKLARDIR.
2-) Teklif verecek firmalar bünyelerinde MAKİNE MÜHENDİSİ BULUNDURDUKLARINI ihale dosyasında beyan edecekler.                                                                      3-) Teklifte bulunacak isteklinin CE etiketini (modül H1 veya modül B+E veya modül B+F) teklif dosyasında sunacaklardır.

4-)Teklif verecek istekliler ”Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin ve ya Yetkili Servis Belgesi ile yetki aldığı firmanın Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin(TS12255)idarece onaylanmış örneğini teklif mektubu ile birlikte teslim etmelidir.
Teklif verecek istekli teknik servis sorumlusunun ,makine ve/ve ya elektrik-elektronik ve /ve ya mekatronik alanlarında mühendislik ve/ve ya teknoloji fakültelerinin birinden mezun olması gerekir.Teknik servis sorumlusunun diploma aslı veya idarece onaylanmış örneği ihale dosyasında sunulmalıdır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü asansör revizyonu ve/veya asansörlerin bakım onarım hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadarAĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren90 (doksan)takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

7 views

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz